Missie YUNECO

Picto missie

YUNECO wil kwaliteitsvolle en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg aanbieden en mee vorm geven aan een kind- en ontwikkelingsgericht (geestelijk) gezondheidsbeleid.

Hoe?

 • In gezamenlijke regie en verantwoordelijkheid.
 • Kiezen voor de minst ingrijpende vorm van zorg (stepped care), die afgestemd is op de specifieke noden van de jongeren (matched care).
 • Optimale ontwikkelingskansen voor het kind en maximaal ondersteunende context.
 • Gespecialiseerde GGZ als onderdeel van de zorg.

Geestelijke gezondheidszorg:

Het netwerk wil in zijn werkingsgebied de zorg voor kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische problemen zo optimaal mogelijk aanbieden en uitbouwen in gezamenlijke regie en verantwoordelijkheid. Voor elke hulpvraag wordt getracht een gepast antwoord te bieden dat zo dicht als mogelijk aansluit bij de natuurlijke leefcontext van de jeugdige, met als doel optimale ontwikkelingskansen voor de jeugdige te herstellen, te vrijwaren en te creëren en een maximaal ondersteunende context daarbij te realiseren.
Het gespecialiseerde GGZ-aanbod is gebaseerd op de actuele kennis van de kinder- en jeugdpsychiatrie, de klinische kinderpsychologie, de (ortho)pedagogische wetenschappen, de psychiatrische verpleegwetenschappen en de psychotherapeutische methoden en alle aanverwante relevante kennisdomeinen. De medisch-psychiatrische en psychotherapeutische invalshoeken staan in de zorg centraal en gaan hand in hand. De ontwikkelingsgerichtheid staat in de kinder- en jeugd-GGZ op de voorgrond, naast de herstelvisie.

Kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg staat voor :

 • persoonlijke betrokkenheid, engagement en inzet, met aandacht voor maximale continuïteit in de persoon van de hulpverlener
 • patiëntparticipatie bij elke stap in het hulpverleningsproces èn bij elke stap van de netwerkvorming
 • respectvolle en professionele bejegening van alle betrokkenen, met zorgvuldige communicatie
 • explicitering van keuzes en methodes en waar mogelijk evidence based en methodisch werken
 • zorg voor kind èn context, zo dicht mogelijk bij die natuurlijke context
 • kiezen voor de minst ingrijpende vorm van zorg (stepped care), die afgestemd is op de specifieke noden van de jongeren (matched care)
 • optimale samenwerking met alle (geestelijke) gezondheids- en welzijnswerkers rond elke jeugdige en zijn natuurlijke context
 • minimale administratieve belasting met maximale afstemming van instrumentarium en vermijden van overlappende procedures
 • de multiculturaliteit van de samenleving noopt tot flexibiliteit en invoeging in vele normen- en waardenpatronen en het verkleinen van taalbarrières via meertalige aanwervingspolitiek en het inzetten van tolken.


Het netwerk engageert zich tot gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de doelgroep, waarbij

 • patiëntgebonden oplossingen in partnerschap worden uitgewerkt, zowel binnen het netwerk van de gespecialiseerde GGZ als in samenwerking met de GGZ-werking in andere sectoren en in liaison naar de eerste lijn, de gezondheidszorg en andere partners in de jeugdzorg.
 • 3 snelheden worden voor ogen gehouden: crisiszorg, cure (behandeling) en care (chronische zorg) en waar en wanneer nodig combinaties hiervan
 • de toekomstige uitbouw van het netwerk als geheel wordt overschouwd, met oog voor de lacunes en noden over het hele werkingsgebied en ontwikkeling in complementariteit met het bestaande aanbod
 • een juist evenwicht wordt gezocht tussen aanbod van generieke basiszorg en meer gespecialiseerde programma’s.


Het netwerk erkent het grote belang van de wetenschappelijke onderbouwing van de GGZ en staat dus ook mee voor de uitbouw van wetenschappelijk onderzoek en academische ontwikkeling en innovatie in de academische centra binnen haar werkingsgebied.


Geestelijk gezondheidsbeleid:


Het netwerk GGZ-jeugd Vlaams-Brabant wil mee vorm geven aan een kindvriendelijk en ontwikkelingsgericht geestelijk gezondheidsbeleid met participatie aan kwaliteitsvolle

 • opleiding van gezondheids- en welzijnswerkers en allen die professioneel met kinderen, jongeren en gezinnen actief zijn
 • promotie van gezondheid en preventie van (geestelijke) gezondheidsproblemen door advies- en deskundigheidsverlening aan eerstelijnswerkers, belendende sectoren, beleidsmakers en media
 • studie van de gezondheidsdeterminanten in het werkingsgebied.

 

Missie

 

Picto missie 100 x 100