Privacyverklaring

YUNECO doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht werd.


Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze Privacyverklaring, en omvatten (maar zijn niet beperkt tot)
 • Verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de gestelde doeleinden van deze verwerking;
 • Inzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie;
 • Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van deze persoonsgegevens te waarborgen;
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en wij daarvoor de toestemming van de persoon in kwestie hebben gevraagd en gekregen.
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
YUNECO, GG-JeugdNET Vlaams-Brabant
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.yuneco.be
 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens kunnen door YUNECO verwerkt worden voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan door ons georganiseerde activiteiten (uitvoering overeenkomst),
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (met toestemming betrokkene), 
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 • i.h.k.v. opvolging door bvb ombudspersonen
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :
 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit
 • medische gegevens (bvb. in geval van opvolging door ombudspersonen)
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben gevraagd. In- en uitschrijven op onze nieuwsbrief kunnen abonnees steeds zelf beheren via de links in elke nieuwsbrief.  Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover is te vinden in onze cookie policy.
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk…);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
 
Verder zullen wij persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de persoon in kwestie verstrekken aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben, tenzij dit wettelijk toegestaan en verplicht is, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een gerechtelijk onderzoek...
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

YUNECO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na het laatste gebruik bij.
 

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
 • Alle personen die namens YUNECO van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Je rechten omtrent je persoonsgegevens

Je hebt op elk moment recht op inzage en recht op correctie of volledige verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. 
 
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om je identiteit te controleren, vragen wij om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
 
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. 
 
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf (of in je directe opdracht aan een andere partij).
 
Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren alvorens wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij om hierover direct contact met ons op te nemen.
 
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België.
 

Wijziging privacyverklaring 

YUNECO kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
 
De laatste wijziging gebeurde op 26/04/2019.

Contact

 

 Ann Van der Speeten portret         Marina Danckaerts portret         Liesbeth Leemans portret

Ann Van der Speeten

Netwerkcoördinator

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0492 46 38 42

 
 

Marina Danckaerts

Netwerkcoördinator

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Liesbeth Leemans

Operationeel teamcoördinator

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0478 15 08 58

 

YUNECO PROGRAMMA

 

 YUNECO Crisis

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 YUNECO Care/Combi     

 Leuven-Hageland: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Halle-Vilvoorde: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 YUNECO Crosslink

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Crosslink stafmedewerker)

 Of neem contact op met een referentiepersoon.

 YUNECO Connect

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Connect referentiepersoon)

 Of contacteer het Connect team in je regio:

 • Leuven-Hageland: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0476 99 57 10 (do 9u-10u30)
 • Halle-Vilvoorde: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 YUNECO Caro

Caro Outreach GGZ naar Jeugdhulp Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Caro De Grubbe Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Caro I.T.E.R. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 02 512 62 43 (graag met vermelding 'Caro')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Overzicht gemeenten

 

Voor AANMELDINGEN kan je hier terecht!

 

Wil je graag FEEDBACK geven? Klik hier!

 

Afdrukken

Disclaimer

Inhoud

Yuneco besteedt veel zorg aan deze website, maar garandeert de juistheid van de informatie niet. De gebruiker is er zich van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Yuneco niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Wanneer Yuneco verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Yuneco zo snel mogelijk de gegevens verbeteren of aanvullen.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Yuneco niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Yuneco o kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.


Auteursrecht


© Yuneco, 2017

Yuneco geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.


Allerlei


Ieder geschil met betrekking tot deYuneco-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Aanmeldingen

U, als hulpverlener, kan uw cliënt/patiënt hier aanmelden voor één van de verschillende modules die het netwerk YUNECO organiseert.

Aanmelden voor reguliere hulpverlening kan hier NIET. Daarvoor neemt u contact op met de partner in kwestie. Een overzicht vindt u op psychewijzer.