Info jongeren en ouders

 

Je zoekt hulp of informatie voor jezelf of voor iemand in je omgeving?

In je zoektocht ben je op de website van YUNECO terechtgekomen. Op deze website bundelen we informatie voor hulpverleners.

We verwijzen je dan ook graag door naar de website Psychewijzer. Hier vind je telefonische en online hulp en contactgegevens van voorzieningen voor kinderen en jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg in Vlaams-Brabant.

Psychewijzer

Het strategisch plan YUNECO 2020-'24 werd opgemaakt in samenspraak met vele stakeholders en goedgekeurd door de netwerkstuurgroep en het beheerscomité. Het omschrijft 20 strategische doelen verdeeld over 4 grote domeinen: 1) de Zorg, 2) het Netwerk, 3) de Zorgkwaliteit en 4) de specifieke Zorgprogramma's. Binnen het 4-jarenplan werden ook prioriteiten voor het werkjaar 2020 vastgelegd.

Hieronder vind je respectievelijk: het volledige strategisch plan en het procesverloop van de opmaak, de 20 strategische doelen met een eerste operationalisering, de projecten rond de prioriteiten voor 2020.

 

Strategisch plan 2020-2024 en procesverloop

 

20 strategische doelstellingen 2020-2024 

 

YUNECO werkplan 2020

Getuigenissen van samenwerking

 

Bo Neirynck portret

Bo Neirynck

medewerker YUNECO Caro I.T.E.R.

     
Charlotte Nys portret  

 

 

Charlotte Nys

referentiepersoon YUNECO Connect

 

     
YUNECO

Djil Cuveele

klinisch psychologe YUNECO Caro Outreach

     
Joke Gabriel portret  

Joke Gabriel

projectverantwoordelijke MaPa - YUNECO Connect en referentiepersoon Kopp/Koap - YUNECO Crosslink

MSOC Vlaams-Brabant

     
Katrijn Heps  

Katrijn Heps

maatschappelijk werkster Ave Regina

     
 Laura Boeykens      

Laura Boeykens

medewerker mobiel crisisteam YUNECO en onthaal crisismeldpunt Vlaams-Brabant

Lotte Macquoy  

Lotte Macquoy

contextbegeleider VZW Huize Sint-Vincentius

     
Wilfried Peeters getuigenis new

Wilfried Peeters

medewerker mobiel team YUNECO combi

 

Shari Robijns

Shari Robijns

adjunct directeur CAW Halle-Vilvoorde

 

Getuigenis van samenwerking

 Laura Boeykens      

 

 

Laura Boeykens

medewerker mobiel crisisteam YUNECO en onthaal crisismeldpunt Vlaams-Brabant

Hallo, ik ben Laura en werk sinds 2016 bij het crisismeldpunt van Vlaams-Brabant waar ik het telefonisch onthaal mee beman en een zo passend mogelijk antwoord probeer te bieden op de telefoontjes die binnenkomen.  Sinds 2017 werk ik daarnaast ook voor Yuneco crisis. Het combineren van het algemeen telefonisch onthaal met het effectief begeleiden van jongeren die een psychische of psychiatrisch crisis doormaken werkt voor mij heel verbindend. Ik merk ook dat mijn collega’s het een meerwaarde vinden om iemand met expertise rond de concrete werking van Yuneco te hebben binnen het crisismeldpunt om GGZ-vragen nog beter in te schatten en te ondersteunen waar nodig in het bieden van een gepast consult, op deze manier zijn zij ook snel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons GG-jeugdnet. Ik vind het aangenaam mee te kunnen nadenken vanuit deze 2 invalshoeken. Een kind of jongere is namelijk zelden op zichzelf in crisis, het heeft invloed op het gezin en brede context. Ook omgekeerd hebben contextproblematieken invloed op elke individu, het ene sluit het andere niet uit!

Getuigenis van samenwerking

Katrijn Heps       

 

 

Katrijn Heps

maatschappelijk werkster Ave Regina

Ave Regina is een vergunde zorgaanbieder die zorg en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking en/of gedrags- en emotionele problemen.

Sommige jongeren verblijven in ons internaat, anderen wonen voltijds thuis en krijgen ondersteuning van onze mobiele begeleidingsdienst Avojo. Tijdens huisbezoeken wordt dan samen met de jongere en zijn gezin gezocht naar handvaten om het samenleven te bevorderen. Soms echter zijn de situaties waar onze begeleiders mee te maken krijgen erg complex van aard en zijn er bijkomende problematieken zoals autisme of psychiatrische kwetsbaarheden bij de jongere. Wanneer we het gevoel hebben dat deze te complex zijn of wanneer we bijkomende specifieke expertise nodig hebben om met bepaalde jongeren en gezinnen aan de slag te gaan, zoeken we geschikte partners om ons te ondersteunen in deze begeleidingen.
In de opstartperiode van één van onze begeleidingen hadden we het gevoel dat we dit als dienst niet alleen konden dragen. Onze zoektocht leidde ons tot bij het mobiel combi-team van Yuneco en na een snelle en grondige verkenning door 2 van hun medewerkers werd er een samenwerking uitgebouwd. Aanvankelijk werden er gesprekken gevoerd met de cliënt, Ave Regina en de mobiele medewerkers van het combi-team Yuneco. Nu, na ruim 2 jaar, kunnen we de begeleiding verder voorzien vanuit onze dienst. Wel zitten we nog regelmatig samen met iemand van het mobiel team (Yuneco) om de casus te bespreken.
De begeleiding van deze specifieke jongere leek een onmogelijke zaak voor onze dienst, was het niet dat het combi-team van Yuneco ons tijdens de opstartfase bijstond met raad en daad, en nu nog steeds beschikbaar is om mee naar antwoorden te zoeken wanneer het weer wat moeilijker loopt.

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer