Klachtenprocedure

Wat is een klacht?

  • Je hebt een klacht als je ontevreden bent over iets dat een medewerker verbonden aan YUNECO gedaan heeft.

  • Je klacht kan ook gaan over iets dat YUNECO niet deed maar wel had moeten doen.

  • We vragen je naam om met de klacht aan de slag te kunnen.

Termijn

Binnen de 10 werkdagen word je gecontacteerd ter verduidelijking van de klacht.

Onderzoek

Beluisteren van de betrokken personen.

1.      Je wordt beluisterd.

2.      Betrokken YUNECO medewerkers worden beluisterd.

3.      Onafhankelijke bemiddeling wordt opgestart.

4.      Resultaat van de bemiddeling.

5.      De consensus die genomen wordt en vanaf wanneer wordt gecommuniceerd.

 

Klacht indienen

  

Klachten

Alle YUNECO medewerkers zetten zich naar beste kunnen in. Vergissingen en misverstanden kunnen snel in relaties voorkomen. Daarom vinden wij binnen YUNECO een open dialoog belangrijk.

We nodigen je dan ook uit je bedenkingen en ontevredenheden onmiddellijk te bespreken met de begeleiding of de verantwoordelijke. Samen wordt er getracht tot een oplossing te komen. Als de voorgestelde oplossing je ontevredenheid niet kan wegnemen, kan je klacht indienen.

Bekijk hier onze klachtenprocedure.

 

Klacht indienen

  

Wil je iets melden?

Heb je ideetjes, tips of wil je graag iets met ons delen met betrekking tot onze werking? Wij horen het graag!

 

SUGGESTIES

Wij zijn op zoek naar manieren om onze hulpverlening te verbeteren voor de jongere en zijn context. Hiervoor hebben we jou nodig, m.a.w. laat je stem horen. Wat is jouw ervaring met YUNECO?

 

Ik wil feedback geven

 

KLACHTEN

Ben je ongelukkig over hoe iets loopt of gelopen is? Contacteer ons. We gaan graag met je in dialoog en zoeken naar een oplossing.

Lees verder...

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer