Deze module is zorgprogramma overstijgend, maar zal zeker ook en vooral ingezet worden voor de doelgroep in YUNECO Care. Uitbreidend op de beperkte groep van jongeren die zal instromen in de IZN, zullen jongeren behorend tot de doelgroep YUNECO Care een beroep kunnen doen op casemanagement en assertieve trajecthulp. Op casemanagement kan een beroep gedaan worden om via de neutraliteit van de casemanager netwerkoverleg te organiseren. Dit is éénmalig of beperkt in aantal. Bij assertieve trajecthulp gaat het om de inzet van casemanagement over een langdurig traject (zoals bij de IZN). Er wordt dan onder de coördinatie van de casemanager, een aanklampend engagement aangegaan door meerdere hulpverleners over de sectoren en voorzieningen heen om zo een gezamenlijke verantwoordelijkheid te ontwikkelen voor de zorg voor de jongere en diens context over langere termijn (persoonlijk netwerk – wraparound). De samenstelling van het geïntegreerd persoonlijk netwerk rond de jongere zal bepaald worden door de specifieke noden. De jongere staat centraal met als ultieme doel om een continu hulptraject op te zetten en structurele belemmeringen te overschrijden. Als de jongere (nog) geen IB (individuele begeleider) heeft wordt een individuele coach aangeduid. Wanneer voldaan wordt aan de inclusiecriteria voor het MDO-PSY12 kan dit als tool gebruikt worden.


Er wordt een traject voor de jongere uitgewerkt en telkens wanneer nodig kan de casemanager (op vraag van de jongere, de context, een hulpverlener of uit eigen beweging (aanklampend)) een samenkomst beleggen om het traject op te volgen. De partners binnen YUNECO Care engageren zich ertoe om maximaal in te zetten op aanwezigheid op deze netwerkoverleggen en de gedeelde zorg die eruit volgt. De casemanager kan hierbij ook een beroep doen op specifieke expertise in het brede YUNECO-netwerk, indien nodig (bv. uitnodigen van een verslavingsexpert of forensische expertise of laten organiseren van een eigen-kracht-conferentie enz.). We zetten in op een krachtgerichte, geïntegreerde en thuisnabije hulpverlening. Er wordt gewerkt met een plan dat niet voor, maar samen met de jongere en diens context èn het persoonlijk netwerk is opgesteld en waarbinnen gewerkt wordt aan het behalen van concrete doelen. Bovendien werken alle betrokken instellingen en professionals vanuit één geïntegreerde aanpak, zodat de langgerekte ketenbenadering wordt omgevormd tot een cirkel rond kinderen, jongeren en opvoeders. Elk handelingsplan bevat ook een crisisplan dat vooruitblikt op mogelijke oplossingen indien er zich acute moeilijkheden zouden voordoen en een brug slaat naar het crisisaanbod in (en buiten) YUNECO Crisis.