YUNECO CARE

 

Rust-Time-out is een geplande korte residentiële opname in een leefgroep of voorziening, anders dan de plek waar de jongere normaal verblijft. Een time-out is een periode waarin iemand zich tijdelijk mag onttrekken aan de druk van het dagelijkse leven of de gespannen relaties om tot rust te komen. Tijdens een time-out wordt er gestreefd naar het bieden van rust, structuur en veiligheid. Op het moment dat een time-out wordt ingezet is de draagkracht van de jongere, het gezin of de verblijfssetting overschreden. We spreken over een gedeelde zorg tussen de ‘ontvangende’ dienst en de setting/gezin die de vraag formuleert. Bij een time-out is er steeds een terugkeer naar de plaats van herkomst gepland. De duur van de time-out gebeurt in onderling overleg. Time-out wordt gepland vóór de situatie helemaal is geëscaleerd. Het inzetten van een rust time-out kan leiden tot een grotere zorgcontinuïteit op langere termijn. In de zorgtrajecten die worden opgezet rond jongeren met een meervoudige en complexe problematiek is de vraag om beroep te kunnen doen op ondersteunende diensten in het kader van time-out groot.