YUNECO CROSSLINK

Intervisiegroepen Crosslink

 

WAT?

Gerichte inhoudelijke samenwerking tussen de partners in de IJH en de Geestelijke Gezondheidszorg. De doelstelling is om te komen tot 2-maandelijkse (6x/jaar) samenkomsten (intervisiegroepen Crosslink) voor vaste vertegenwoordigers – hulpverleners - uit diverse jeugdsectoren om inhoudelijke knelpunten en good practices te bespreken a.d.h.v. casussen.


In de intervisiegroep Crosslink wordt er gespecialiseerd en sectoroverschrijdend nagedacht over specifieke casussen (= tweedelijnsintervisie).  Casussen worden voorgesteld door de aanmelder waarbij deze zo concreet mogelijk de hulpvraag formuleert. Nadien vindt er een brainstorm plaats waarbij de hulpverleners reflecteren en een inbreng doen vanuit hun eigen perspectief. Hierdoor komt men los van de bestaande kaders binnen de jeugdzorg. Dit proces verruimt het blikveld en resulteert in een aantal ideeën en tips naar de aanmelder toe. De aanwezige hulpverleners komen tot een gedeelde visie en formuleren voorstellen voor een (gezamenlijke) aanpak en traject. De haalbaarheid van de voorstellen wordt samen nagegaan. De casemanager vat samen en blijft hierbij zo dicht mogelijk bij de gestelde beginvraag.

Als uitkomst van een casusbespreking zijn er drie mogelijkheden. In de meeste gevallen wordt er na drie maanden een follow-up voorzien en indien nodig wordt dit herhaald. Het gevolg is dat de casussen worden vastgehouden en opgevolgd in de intervisiegroep Crosslink. Deze opvolging is nodig om de continuïteit in het traject te behouden. Indien de hulpvraag voldoende werd beantwoord op de intervisiegroep kan het zijn dat de casus niet opnieuw besproken wordt. De casus staat dan op non-actief, maar kan nog steeds op een later tijdstip worden heropend door de aanmelder. De casemanager waakt er mee over dat aangemelde casussen niet ‘zomaar’ tussen de mazen van het net belanden. De derde mogelijkheid is de opstart van een netwerkoverleg waarbij de rechtstreeks betrokken partners rond de casus in overleg gaan (kan georganiseerd worden door YUNECO, MDO-psy of cliëntoverleg).

Wat betreft het verder opvolgen van alle adviezen die in de intervisiegroep werden geformuleerd wordt vanuit YUNECO CrossLink de nodige transparantie naar de casus zelf (jongere en ouders) onderschreven. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt echter bij de aanmelder zelf.

De intervisiegroepen Crosslink zijn ontstaan vanuit LiNK en kennen hun oorsprong als ”projectgroep LiNK”. Gezien de hervormingen binnen de GGZ Kinderen en Jongeren werd ervoor gekozen om LiNK mee te integreren binnen het aanbod van YUNECO om zo de duurzaamheid te kunnen garanderen.  Hierdoor is het aanbod van LiNK verdeeld over de verschillende onderdelen van YUNECO, en blijven ze wel toegankelijk voor de partners. Klik hier voor de visietekst van LiNK.


VOOR WIE?

YUNECO CrossLink heeft een aantal criteria die richtinggevend zijn bij het aanmelden van een casus. Het gaat om casussen:

•    met een GGZ-problematiek
•    waarbij sprake is van ofwel vastgelopen langere trajecten ofwel eerste crisissituaties
•    en waarbij er nood is aan een sectoroverschrijdend aanbod

 

Bij interesse voor deelname gelieve eerst contact op te nemen met de organisatoren per regio.