YUNECO

 

Missie

Het netwerk GG K&J YUNECO verbindt alle partners die streven naar een optimale geestelijke gezondheid voor alle kinderen en jongeren in de provincie Vlaams Brabant. De partners in het netwerk creëren door kennisdeling en samenwerking: zorgcontinuïteit en kwaliteitsvolle zorg op maat voor de jongeren, werkbaar werk voor hun medewerkers, een signaalfunctie naar het beleid en een actief welzijnsbevorderend engagement naar de samenleving.

 

Visie

Het netwerk laat zich in haar keuzes en werking leiden door volgende principes:  

Programmagestuurd: het netwerk ontwikkelt zich doorheen de programma’s zoals beschreven in de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren.  

Gezamenlijke regie en verantwoordelijkheid: de partners in het netwerk staan samen in voor de preventie, vroegdetectie en -interventie en zorg voor jongeren met (risico op) geestelijke gezondheidsproblemen. Samen creëren ze zo zorgcontinuïteit en zorg op maat.  

Kennisdeling: door elkaars werking beter te leren kennen kunnen betere trajecten worden samengesteld en kunnen goede praktijken zich verspreiden.  

Jongeren- en ouderparticipatie: de ervaringen van jongeren en hun ouders dragen bij aan het zoeken naar betere zorg(organisatie) en preventie.  

Gelijkwaardigheid en respect: de partners van het netwerk zijn gelijkwaardig. Er wordt respectvol en constructief overlegd in het netwerk. 

Resultaatgericht: het netwerk wil daadwerkelijke veranderingen in de zorgorganisatie en/of onderlinge afspraken aanbrengen, zoals uitgezet in haar strategische doelstellingen.