YUNECO

Het netwerk voorziet in volgende overlegstructuren: de coördinatoren, de Netwerkstuurgroep, het Beheerscomité en het Netwerkforum. Daarnaast zullen ook werkgroepen tijdelijk aan de slag gaan.

 

Organogram

 

Netwerkforum:

brede werkplatform en informatie-uitwisselingsmoment voor het netwerk. Het forum verenigt alle geëngageerde vertegenwoordigers van het brede continuüm van GGZ-werking, inclusief de belendende sectoren als VAPH, BJZ, CLB, SEL, verslavingszorg, K&G, Justitie, ... Het forum vergadert één à twee keer per jaar.

 

Netwerkstuurgroep:

uitdenken van de visie en krachtlijnen voor de doelstellingen en samenwerkingsopdrachten van het netwerk. Ze werkt de inhoudelijke planning en operationalisering uit en zorgt dat voldaan wordt aan de verplichtingen die voortvloeien uit de aangegane overeenkomsten met de overheid.

 

Beheerscomité:

goedkeuren van het beleidsplan en beheer van de financiële middelen die ter beschikking gesteld worden aan het netwerk.

 

Coördinatoren:

instaan voor de dagelijkse werking van het netwerk. De twee netwerkcoördinatoren, mevr. Ann Van der Speeten en Prof. dr. Marina Danckaerts, werken in opdracht van de stuurgroep en het beheerscomité en worden aangestuurd door de federale overheid. De netwerkcoördinatoren onderhandelen en faciliteren, samen met de gemandateerden in de stuurgroep, de netwerkplannen bij de individuele organisaties en dragen ze ook uit naar de andere sectoren.